Papers
catalans
a Àvila

Documentació sobre la Comissaria de Ciències Naturals. (Barcelona, 7/7/1937)