Papers
catalans
a Àvila

Projecte d’Estatut de l’Institut de Ciències Naturals de Catalunya. (Barcelona, 1936)