Papers
catalans
a Àvila

Petició de la Secció d’Arxius al conseller de Cultura perquè demani al conseller de Justícia el traspàs de la documentació dels fons judicials de la conselleria de Justícia a la de Cultura. (Generalitat de Catalunya. Barcelona, 22/7/1937)