La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Daltet Puig, Joan

  7-8-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Joan Daltet. (Arxiu Municipal de Manresa).
  6-9-1941. Escrit de la Direcció General de presons a l’alcalde de Manresa fent-li saber que es vol proposar al govern que concedeixi la llibertat condicional a Joan Daltet.
(Arxiu Municipal de Manresa).
  5-11-1941. Informe negatiu del cap de la guàrdia urbana de Manresa, conforme a la concessió de la llibertat condicional al pres Joan Daltet. (Arxiu Municipal de Manresa).
   
  6-11-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director general de presons proposant la denegació de la llibertat condicional o, en el seu cas, el desterrament de Joan Daltet. (Arxiu Municipal de Manresa).