La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

González Ura, Emilio

  El director de la presó central San Miguel de los Reyes  de València, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Emilio González pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
26-05-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Emilio González. (Arxiu Municipal de Manresa).