La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Rovira Bardés, Josep

  11-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Rovira.  (Arxiu Municipal de Manresa).
5-12-1941. El director del camp de concentració de  San Juan de Mozarrifar (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Josep Rovira pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).