La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Nebot Ramos, Ramon

  El director de la presó de San Juan de Mozarrifar (Saragossa) , insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Ramon Nebot pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
13-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Ramon Nebot.  (Arxiu Municipal de Manresa).