La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Torres Sánchez, Francesc

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Francesc Torres pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
5-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Francesc Torres.  (Arxiu Municipal de Manresa).
16-7-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director de la presó Model de Barcelona argumentant que no té dades sobre el pres Francesc Torres. (Arxiu Municipal de Manresa).