La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Molins, Josep

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Josep Molins pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
18-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Molins.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 22-4/ 13-5-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director de la presó cel·lular de Barcelona en relació a la llibertat condicional de Josep Molins. (Arxiu Municipal de Manresa).