La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Bastardes Monsech, Francesc

  27-12-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Francesc Bastardes.  (Arxiu Municipal de Manresa).
31-12-1941.  El director del camp de concentració de  Belchite (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Francesc Bastardes pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).