La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Grau Sauleda, Natàlia

  1-7-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la penada Natàlia Grau.  (Arxiu Municipal de Manresa).