La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Vilarasau Arnau, Vicenç

Carnets i documentació personal de Vicenç Vilarasau Arnau. Podem veure, entre d’altres, el seu carnet de Federació de la Premsa i del Col·legi Oficial dels Agents Comercials. (Col·lecció familiar)
 
 
 
 
 
 
 
Maig i juny del 1939. Registre de la vacuna antitífica. Com es pot comprovar, Vicenç Vilarasau aleshores estava “domiciliado en la calle Cárcel” de Manresa. (Col·lecció familiar).
Document pel qual a Vicenç Vilarasau se li denega el salconduit. (Col·lecció familiar).
  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Vicenç Vilarasau pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Vicenç Vilarasau. (Arxiu Municipal de Manresa).
9-5-1941. Autorització perquè Vicenç Vilarasau es pugui traslladar a Barcelona uns dies determinats. (Col·lecció familiar).
21-7-1941. Paper que certifica que Vicenç Vilarasau és posat en llibertat atenuada. (Col·lecció familiar).
Com assenyalen els documents, cada mes Vicenç Vilarasau s’havia de presentat a la Caserna de la Guàrdia Civil. (Col·lecció familiar).
 
 
21-9-1941. Certificació de llibertat condicional. (Col·lecció familiar).
Autoritzacions perquè Vicenç Vilarasau pugui viatjar, però amb restriccions. (Col·lecció familiar).
 
Certificació de llibertat definitiva. (Col·lecció familiar).
Documents extrets del sumari judicial de Vicenç Vilarasau. Cal destacar les declaracions de suport que rep del Centre Mutual Artesà de Manresa, de la comunitat religiosa de la Clínica de Sant Josep i del prevere Joan Vall (que afirma que durant la guerra va estar amagat a casa seva durant 8 mesos), les declaracions de Pere Jorba, els informes de la Guàrdia Civil i l’Ajuntament, la declaració del mateix processat, una còpia de l’escriptura de poders que Joan Jorba Rius va atorgar a favor de Josep Jorba Rius, Pere Jorba Valls, Francesc Brunet Janeras i Vicenç Vilarasau i la sentència que va condemnar a aquest darrer a 6 anys i un dia de presó major. (Tribunal Militar Territorial Tercer).