La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Rovira Torné, Onofre

  El director de la presó del Dueso a Santoña (Cantàbria), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Onofre Rovira pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
5-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Onofre Rovira.  (Arxiu Municipal de Manresa).