La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Casas Guix, Baldomer

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat  Baldomer Casas pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
  21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Baldomer Casas.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
Abril/Maig 1941. L’alcalde de Manresa respon al director de la presó cel·lular de Barcelona que  no hi ha cap inconvenient perquè el pres Baldomer Casas pugui gaudir de la llibertat condicional.  (Arxiu Municipal de Manresa).