La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Blanco Canaso, Benito

El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat  Benito Blanco pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Benito Blanco. (Arxiu Municipal de Manresa).