La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Lambiez Saez, José

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat José Lambiez pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
17-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres José Lambiez.  (Arxiu Municipal de Manresa).