La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Navarro Cruz, Joan

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Joan Navarro pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
15-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Joan Navarro. (Arxiu Municipal de Manresa).