La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Checa Benito, Enrique

  3-10-1941. El director del camp de concentració de  Belchite (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Enrique Checa pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
27-10-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Enrique Checa.  (Arxiu Municipal de Manresa).