La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Martínez Carreño, Rafael

  El director de la presó central a Almadén (Ciudad Real), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Rafael Martínez pot accedir a la llibertat condicional i  residir a Sabadell.  (Arxiu Municipal de Manresa).
10-7-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Rafael Martínez.  (Arxiu Municipal de Manresa).