La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Casas Guix, Manuel

  21-1-1942. El director de la presó de partit de Manresa, insta a l’alcalde de la mateixa ciutat a contestar si el presoner Manuel Casas pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir al seu municipi d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  4-2-1942. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Manuel Casas.  (Arxiu Municipal de Manresa).