La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Climent Palà, Josep

  5-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Climent. (Arxiu Municipal de Manresa).
15-5-1941. El tinent coronel comandant militar de la presó de Montjuïc (Barcelona), reitera a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Josep Climent pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).