La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Borrás Rogé, Joan

  21-5-1941. La Direcció General de Presons comunica a l’alcalde de Manresa que es vol proposar al govern la concessió de llibertat condicional al pres Joan Borràs.  (Arxiu Municipal de Manresa).
19-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Joan Borràs. (Arxiu Municipal de Manresa).