La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Casanovas Brunet, Enric

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Enric Casanovas pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
25-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Enric Casanovas.  (Arxiu Municipal de Manresa).